Baki Hanma

Baki Hanma

To gain the skills he needs to surpass his powerful father, Baki enters Arizona State Prison to take on the notorious inmate known as Mr. Unchained.

Baki Hanma
Baki Hanma
Baki Hanma